I szó jelentése

Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint I szó jelentése, értelmezése:

kisded alakban i, röviden ejtve; tizenötödik betü a magyar ábécében, s az önhangzók sorában hatodik. Az éles vagy legmagasb hanguak közé tartozik. Éles hangja által egyebek közől kitünő. A gyökökben részint ragozási, részint nyelvszokási tekintetben négyféle i-t különböztetünk meg. 1) Vastaghangu i (igazabban: î) rejlik oly gyökökben, melyek vastaghangu ragokat és képzőket vonzanak, pl. ill, illan, in, inal, szid, szitok, til, tilalom stb. 2) Vékonyhangu i, mely ismét háromféle: a) mely tájejtési vagy közösebb, vagy különösebb nyelvszokás szerint ü-re változik, mint: idv üdv, fizet füzet, ing üng, dicső dücső, izen üzen, siket süket, hit hüt, igyekszik ügyekszik; b) mely kivált a régieknél éles ë-vel váltakozik, pl. mind mënd, is ës, ide ëde, ily ëly, sziget szëget, kincs këncs stb. szókban. (Azonban ezen ë-nek i-vel váltakozása a mélyhangu szókban sem szokatlan, pl. giliszta gëlëszta, Pista Pësta, ritka rëtka; de mint föntebb érintők ez itt î). c) a legtisztább i, mely se ü-re, se e-re nem változik, pl. ic iceg, bic biceg, ill illik, csir csirke stb. Miről bővebben l. Bevezetés, 36-37 lap. Vastaghangu némely szókban más vastaghangu szókkal fölcserélve használtatik, kivált az úgynevezett ikerszókban, mint: csipcsop, gyimgyom, limlom, diribdarab, filitfalat, gizgaz, mely esetben az i-vel jelzett előszó az utóbbinak némi kicsinyezett árnyalatát fejezi ki. Hasonló változatuak: lik lyuk, tik tyuk, lidérc ludvérc, csikló csukló. Valamennyi hosszú í könnyen változik rövid i-vé, pl. íge ige, ígér igér, kígyó kigyó, hív hiv, míg mig, íz iz stb. Így történik, hogy a hosszú é-ből hosszú í, ebből ismét rövid i válik, pl. édes ídes ides, fényes fínyes finyes, fészek físzek fiszek, kerítés kerítís keritis, lépes méz lípes míz lipes miz, pénzes pínzes pinzes, tanét tanít tanit stb. sőt a hosszú é egyszerre rövid i-vé is változik, mint szerént szerint, emelént (tájdivatosan) emelint, köhént köhint, suhént suhint, tapént tapint stb. Némely szók elején fölveszi a) a leheleti h betüt, mint: inbál hinbál, inta hinta, inpók hinpók; b) az ajakbetüket, pl. izgat bizgat, ingó bingó, iceg biceg, illeg billeg, irka firka, icke ficke, iszam ficam, igyel figyel, izgál piszkál, itizál pitizál, ityók pityók, ióca pióca, Ila Pila, Ista Pista, ihog vihog, ihácol vihácol, imád, régiesen vimád. Fölcseréltetik j betüvel is, a szükséghez képest kivált mélyhangú szókban még egy hangzó járulván hozzá, pl. ig jog, irgat, régiesen jorgat, inkáb, régiesen jonkább, ih = juh, a Carthausi névtelennél: ihait = juhait, ihász = juhász, iszalag = juhszalag; magas hangú szókban is mint ieszke jeszke, iedés, iesztés, a székelyeknél: jedés, jesztés. Néha könnyebb kiejtés végett, mint: telies teljes, cseries cserjes, haramia haramja, paizs pajzs. Némely képzett szókban az es os, ös us képzőnek felel meg, mint: lapis lapos, hamis hamos, tüvis tüves, haris haros, kőris kőrös, kódis koldus. Tájejtéssel mind rövid, mind hosszú é helyett használtatik, pl. ék ik (a székelyeknél), kilis kelés (az ország több helyein), sőt némely szókban általánosan is: tüves tüvis, és is; egyenes igyenes, különösebben a személyragokban: pénze pénzi, szele széli, szeretete szereteti, becsülete becsületi, íze ízi, feje feji stb. a mennyiben ezek nem tárgymutatóknak tekinthetők. Nevezetes tünemény - mert a sínai nyelvre emlékeztet - Balatonmelléken, Göcsej- s Rábaközben azon tájszokás, mely szerént, az é önhangzó előtt, mint erősbülés (az árja nyelvben gúna), i hangzik, pl. ién = én, iédes édes, biéres béres, gyiékiény gyékény, kiép kép, kiérdez kérdez, kiés kés, niéniém néném stb. (Vass József koszorúzott pálya értekezése). Ugyanebből magyarázandó, midőn régente is némely mai í é volt, tehát a föntebbi eset forog fenn, pl. kiégyó = kígyó, régen: ké

Betűelemzés "I" szövegre

Morzé jelekkel leírva (csak ékezet nélküli betűkkel): ..

A szó 1 betűs karakterrel van leírva, ebből 1 magánhangzó (100%). Ez 61.75 százalékkal több mint az átlagos magyar szó esetében. Vizsgált szövegnek összesen 0 karaktere van ami nem írható le angol ábécével (átlagnál 1.1 karakterrel kevesebb). Hátrafelé leírva: I.

Keresés az interneten "I" kulcsszóra:

> Képek keresése
> BING kereső
> Google kereső
> Video keresés
> Fordítás: I Angolra
*Eredmények új ablakban fognak megjelenni

Menü

Hirdetés

Statisztika